Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận khách hàng và các văn bản quy định

NPBFX thông báo rằng do việc tổ chức lại cấu trúc doanh nghiệp quyền và nghĩa vụ của NPBFX Limited đã đăng ký tại Corner Hutson và Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize, số đăng ký 148.630 theo Thỏa thuận khách hàng và các văn bản quy định được chuyển giao đầy đủ để NMarkets Limited, đăng ký tại Suite 305, Trung tâm doanh nghiệp Griffith, Beachmont, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines, đăng ký số 24454 IBC 2018 từ ngày 30 tháng 10 năm 2018 theo khoản 13.2 của mục 13 của Thỏa thuận khách hàng.

Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ sẽ không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào trong điều kiện dịch vụ khách hàng của NPBFX.