Giấy Phép và Chứng Nhận

Công ty NPBFX là thành viên của The Financial Commission

NPBFX Limited là thành viên Ủy Ban Tài Chính The Financial Commission. Ủy Ban Tài Chính là tổ chức quốc tế tự do giải quyết tranh chấp giữa công ty môi giới và người giao dịch trên thị trường FOREX. Ủy Ban Tài Chính bảo đảm việc tranh chấp giữa các bên được giải quyết một cách nhanh chóng, khách quan và chuyên nghiệp.

Ủy Ban Tài Chính bảo vệ khách hàng công ty NPBFX bằng việc bảo đảm hoàn trả tiền từ Quỹ Đền Bù. Các khách hàng công ty có thể lĩnh tiền đền bù nếu công ty từ chối thực hiện theo quyết định có lợi cho khách hàng của Ủy Ban Tài Chính. Số tiền đền bù tối đa là 20.000 EUR cho mỗi khiếu kiện.

certificate