Giấy Phép và Chứng Nhận

Công ty NPBFX Limited cung cấp dịch vụ trên các thị trường tài chính theo Giấy phép Giao Dịch phái sinh tài chính, phái sinh hàng hóa và các loại chứng khoán khác (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities). NPBFX Limited được cấp phép bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế của Belize (International Financial Services Commission of Belize, IFSC), số giấy phép: IFSC/60/342/TS/18.

Pháp luật Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (International Financial Services Commission Act) đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại về việc xác nhận các hoạt động tài chính và cho phép các tổ chức cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính như bảo hiểm, quản lý tài sản, xử lý thanh toán và dịch vụ môi giới trên các thị trường tài chính. Cơ quan nhà nước Belize kiểm soát việc các tổ chức tuân thủ pháp luật, chống các loại hành vi tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền có được từ hành vi phạm tội (Luật Chống Rửa Tiền).

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (IFSC) kiểm soát việc cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động của các công ty tài chính nói chung, trong số đó có các công ty cung cấp dịch vụ trên những thị trường FOREX và CFD. Ủy Ban cấp giấy phép bắt buộc cho các công ty cung cấp các dịch vụ trên và kiểm soát việc các công ty đó đạt yêu cầu giấy phép hay không.

NPBFX Limited hoàn toàn đạt các yêu cầu mà cơ quan nhà nước Belize đưa ra đối với các công ty tài chính cung cấp dịch vụ trên những thị trường FOREX và CFD cũng như các yêu cầu mà Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (IFSC) đưa ra về giấy phép và các quy định pháp luật quốc tế bắt buộc.

Công ty NPBFX là thành viên của The Financial Commission

NPBFX Limited là thành viên Ủy Ban Tài Chính The Financial Commission (Финансовой комиссии). Ủy Ban Tài Chính là tổ chức quốc tế tự do giải quyết tranh chấp giữa công ty môi giới và người giao dịch trên thị trường FOREX. Ủy Ban Tài Chính bảo đảm việc tranh chấp giữa các bên được giải quyết một cách nhanh chóng, khách quan và chuyên nghiệp.

Ủy Ban Tài Chính bảo vệ khách hàng công ty NPBFX bằng việc bảo đảm hoàn trả tiền từ Quỹ Đền Bù. Các khách hàng công ty có thể lĩnh tiền đền bù nếu công ty từ chối thực hiện theo quyết định có lợi cho khách hàng của Ủy Ban Tài Chính. Số tiền đền bù tối đa là 20.000 USD cho mỗi khiếu kiện.