Chương trình đối tác

Chương trình đối tác công ty NPBFX cho phép kiếm tiền vì việc thu hút khách hàng mới dùng dịch vụ môi giới của công ty trên những thị trường tài chính FOREX và CFD. Cả người tự nhiên lẫn thực thể pháp lý có thể làm đối tác công ty NPBFX. Đối tác có thể thu hút khách hàng qua bất ký phương pháp nào: khuyến mãi và dặn bảo dịch vụ công ty, liên kết giới thiệu trên trang web, tư vấn, giao dịch, sự đại biểu khu vực và các phương pháp khác.

Lợi thế sự hợp tác với công ty NPBFX

  • Đối tác nhận thanh toán ủy thác từ các hợp đồng mà khách hàng được thu hút thực thi. Thanh toán ủy thác đó đến $16 mỗi lô.
  • Tổng số thanh toán ủy thác không bị hạn chế.
  • Rút tiền phần thưởng nhanh, qua bất kỳ phương pháp nào.
  • Điều kiện đối tác đặc biệt cho đại biểu khu vực của công ty.
  • Hỗ trợ quản lý cá nhân.
  • Điều kiện phục vụ thuận lợi cho các khách hàng được thu hút.
  • Uy tín công ty hoàn hảo từ năm 1996.

Trở thành đối tác

Để trở thành đối tác công ty NPBFX xin bạn điền vào mẫu đơn đăng ký đối tác mới.

* - trường bắt buộc