Giấy phép và Quy chế

Công ty NPBFX Limited cung cấp dịch vụ trên các thị trường tài chính dự vào Giấy phép thương mại phái sinh tài chính, phái sinh hàng hóa và các loại chứng khoán khác (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities). NPBFX Limited được cấp phép bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế của Belize (International Financial Services Commission of Belize, IFSC), số giấy phép: IFSC/60/342/TS/15.

Pháp luật Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (International Financial Services Commission Act) hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện đại về việc chỉnh đốn hoạt động tài chính và cho phép cung cấp chủng loại rộng dịch vụ tài chính như bảo hiểm, quản lý tài sản, xử lý thanh toán và dịch vụ môi giới trên các thị trường tài chính. Cơ quan nhà nước Belize kiểm soát việc các tổ chức tuân theo pháp luật chống các loại hành động nhằm tạo ra vẻ bên ngoài hợp pháp cho các khoản tiền có được từ hành vi phạm tội (Money Laundering Act).

Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (IFSC) kiểm soát việc cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động các công ty tài chính nói chung, trong số đó các công ty cung cấp dịch vụ trên những thị trường FOREX và CFD. Ủy Ban cấp phép bắt buộc cho các công ty cung cấp dịch vụ đó và kiểm soát việc các công ty đó đạt yêu cầu giấy phép.

NPBFX Limited hoàn toàn đạt các yêu cầu mà cơ quan nhà nước Belize đưa đối với các công ty tài chính cung cấp dịch vụ trên những thị trường FOREX và CFD cũng như các yêu cầu Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế (IFSC) do thể lệ cấp phép và pháp luật quốc tế quy định.

Công ty NPBFX có chân trong The Financial Commission

NPBFX Limited là thành viên Ủy Ban Tài Chính The Financial Commission (Финансовой комиссии). Ủy Ban Tài Chính là tổ chức tự do quốc tế giải quyết tranh chấp giữa môi giới và thương nhân trên thị trường FOREX. Ủy Ban Tài Chính bảo đảm việc tranh chấp giữa bên được giải quyết một loại nhanh, khách quan và nghiệp vụ.

Ủy Ban Tài Chính thêm bảo vệ khách hàng công ty NPBFX bằng việc bảo đảm trả tiền từ Quỹ Đền Bù. Các khách hàng công ty có thể lĩnh tiền đền bù nếu công ty từ chối thực hiện theo quyết định có lợi cho khách hàng của Ủy Ban Tài Chính. Số tiền đền bù có thể tổng cộng là 20.000 USD mỗi thỉnh nguyện.

certificate