Thông tin chung

Công ty NPBFX thực thi dịch vụ môi giới khách hàng trên thị trường tiền tệ FOREX từ năm 1996. Đến năm 2016 công ty dịch vụ thương nhân riêng và khách hàng phường hội thay mặt ngân hàng có cấp phép bởi Ngân Hàng Nga (Công ty Cổ phần «Nefteprombank»). Đầu năm 2016 công ty thay đổi thương hiệu và chuyển khách hàng riêng sang công ty quốc tế NPBFX Limited có giấy phép IFSC. Ngân hàng tiếp tục dịch vụ khách hàng phường hội.

Từ năm 1996 đến năm 2006 công ty phục vụ chủ yếu là khách hàng đoàn HNWI/UHNWI. Năm 2006 công ty giới thiệu nền tảng thương mại Internet NPBTrader, được mắc vào nguồn giao hàng khả năng thanh toán trên thị trường liên ngân hàng qua cầu riêng. Như vậy, công ty này là một trong môi giới bán lẻ đầu tiên chỉ dịch vụ khách hàng thông qua công nghệ STP/NDD, dùng mô hình kinh doanh môi giới loại trừ xung đột lợi ích với khách hàng.

Năm 2011 công ty bắt đầu phục vụ khách hàng qua nền tảng thương mại MetaTrader 4. Nền tảng được mắc vào cái tổng hợp khả năng thanh toán cho phép đưa hợp đồng khách hàng đến các ngân hàng Tier 1.

Danh sách dịch vụ công ty NPBFX bao gồm đề nghị cho hầu hết loại khách hàng :

  • thương nhân riêng có chiến lược thương mại cổ;
  • thương nhân thuật toán, thương nhân HFT, người scalper;
  • thương nhân nên bảo đảm khả năng thanh toán cho khối lượng thương mại lớn;
  • khách hàng tổ chức và đôi tác: công ty môi giới, quỹ đầu tư và khách hàng doanh;
  • thương nhân có nhu cầu riêng.

Công ty NPBFX đang phục vụ khách hàng từ khu vực khác nhau trên thế giới hợp vói các tiêu chuẩn quốc tế quản lý kinh doanh trên thị trường dịch vụ tài chính một loại tận tâm.