Tài khoản giới thiệu

Учебный счет

Tài khoản giói thiệu là một tài khoản có tiền của ảo. Tài khoản giói thiệu cho phép ký kết hợp đồng với cặp tiền tệ dùng ước giá thị trường FOREX có thật.

Thương mại trên tài khoản giới thiệu tạo những khả năng như theo:

  • tập luyện thương mại trên thị trương FOREX không có nguy cơ mất tiền thực tệ;
  • nắm chắc nền tảng thương mại và nhận được kinh nghiệm ký kết hợp đồng;
  • thí nghiệm chiến lược thương mại dùng ước giá thị trường FOREX có thật;
  • tìm hiểu điều kiện phục vụ, xem xét các giá và spread.

Thành lập tài khoản giới thiệu