Thời gian biểu đấu thầu thay đổi hai ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2016 (Ngày lễ Tạ Ơn)

Thưa khách hàng! Công ty NPBFX cho biết thời gian biểu đấu thầu sẽ thay đổi trong hai ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2016 vì Ngày lễ Tạ Ơn: Ngày 24 tháng 11 năm 2016 (thứ năm):
  • FOREX (các đôi tiền tệ): như thường
  • XAUUSD, XAGUSD: đấu thầu đóng cửa sớm tại 18:00 GMT, tiếp tục tại 23:00 GMT
Ngày 25 tháng 11 năm 2016 (thứ sáu):
  • FOREX (các đôi tiền tệ): như thường
  • XAUUSD, XAGUSD: đấu thầu đóng cửa sớm tại 18:45 GMT

Ngày 28 tháng 11 (thứ hai) đấu thầu về mọi cụ tiếp tục như thương.

Xin các bạn chú ý đến thông tin này khi làm quyết định thương mại.